POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - PODSTAWOWE KIERUNKI

 1. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie - Pychowicach, ul. Wzgórze 33, 30-377 (dalej: Parafia) wdrożyła system ochrony danych osobowych przetwarzanych Parafii zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
  • „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej: Dekret).
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 2. Organizacja systemu ochrony danych osobowych jest następująca:
  • Administratorem danych osobowych - w rozumieniu art. 5 ust. 4  „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. - przetwarzanych dla potrzeb Parafii i obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego i kościelnego jest:
 3. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie - Pychowicach, ul. Wzgórze 33, 30-377 Kraków reprezentowana jest przez: Proboszcza Parafii ks. dra Roberta Bielenia.
 4. Bezpieczeństwo danych. Uwzględniając obiektywne uwarunkowania i chcąc zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający wymienionemu dalej ryzyku, Parafia wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Uwzględniono stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,
 5. Parafia wyznaczyła Inspektora ochrony danych osobowych odpowiadającego za monitorowanie przestrzegania dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych oraz polityki bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony danych osobowych: Ks. Mateusz Rochowiak, sekretarz Inspektorii krakowskiej salezjanów, Inspektorialny Inspektor Ochrony Danych, mail: sekretariat@sdb.krakow.pl
 6. Dane osobowe przetwarzane są - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. - celem:
  • zamówienia intencji mszalnej i ich przedstawiania na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres intencji i okres prowadzenie księgi intencji.
  • prowadzenia kartoteki parafialnej dotyczącej terenu Parafii oraz czynności związanych z działaniami duszpasterskimi i zaświadczeniami zgodnymi z wymogami prawa kościelnego
  • prowadzenia spraw związanych z sakramentami kościelnymi oraz czynności związanych z zaświadczeniami ich dotyczącymi, zgodnymi z wymogami prawa kościelnego
  • funkcjonowania agend parafialnych, w tym Rady Duszpasterskiej, Rady Ekonomicznej i Rady Budowy oraz grup parafialnych, w tym działalności religijno-kulturalnej przez nie prowadzonej (działalność charytatywna, teatralna, kulturowa, społeczna)
  • funkcjonowania parafialnej TV Od Serca, która transmituje nabożeństwa parafialne oraz prezentuje filmy własnej produkcji za pośrednictwem YouTube (adres: www.odserca.tv)
 7. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania niezbędnych danych uniemożliwi jednak lub ograniczy możliwość zrealizowania celów zaproponowanych do realizacji
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych