KS. JAN KRAWIEC


3. proboszcz parafii w latach 1989-98
 
salezjanin, kanonista (długie lata był wykładowcą seminarium salezjańskiego w Krakowie i pracownikiem Sądu Archidiecezjalnego w Krakowie), długoletni proboszcz, promotor świętych salezjańskich, autor wielu opracowań nt. historii salezjańskiej w Polsce.
Po ukończeniu studiów licencjackich ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem i rektorem kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. A potem był proboszczem w kilku parafiach, w tym w parafii pychowickiej. Potem powrócił do seminarium salezjańskiego w Krakowie na Łosiówce, gdzie mieszka do dziś pełniąc gorliwie funkcję spowiednika w kościele przyseminaryjnym.

Młodość i okres studiów

Ks. Jan urodził się dnia 28 czerwca 1930 r. w Żabnicy, powiat Żywiec. Jego rodzicami byli Michał i Waleria z domu Śliwa. Wzrastał w towarzystwie starszej siostry Marii i młodszego brata Józefa. W 1944 r. ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości (7 klas) i – po zakończeniu działań wojennych - rozpoczął dalszą naukę, najpierw w Małym Seminarium Salezjańskim w Marszałkach (8 klasa oraz gimnazjum). W tym czasie, w 1947 r., urodziła się jego druga siostra, Zofia. W 1948 r. wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy, gdzie po rocznej formacji złożył pierwsze czasowe śluby zakonne dnia 21 sierpnia 1949 r.
W latach 1949-1951 studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Ukończenie filozofii zbiegło się ze zdaniem „dużej matury” w 1951 r. W latach 1951-1953 odbył przepisaną w Zgromadzeniu Salezjańskim praktykę duszpastersko-pedagogiczną zwaną asystencją - pierwszy rok w Małym Seminarium w Marszałkach, drugi na parafii w Dzierżysławiu (dawne woj. opolskie). Dnia 22 sierpnia 1952 r. złożył śluby wieczyste. W latach 1953-1957, na zasadzie pewnego wyjątku, studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie mieszkając w lubelskim domu salezjańskim przy ul. Kalinowszczyzna 3. Ukoronowaniem studiów seminaryjnych było przyjęcie święceń kapłańskich z rąk ks. biskupa P. Kałwy, ordynariusza lubelskiego, dnia 30 czerwca 1957 r. w katedrze lubelskiej.
Będąc na ostatnim roku seminarium rozpoczął studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii, na sekcji prawa kanonicznego, które ukończył licencjatem w 1959 r. na podstawie pracy Ustrój Towarzystwa św. Franciszka Salezego. W 1964 r. obronił doktorat z prawa kanonicznego "Towarzystwo św. Franciszka Salezego i jego organizacja w Polsce". Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. A. Petraniego.

Działalność duszpasterska

Po ukończeniu studiów licencjackich ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem (od 1962 r.) i rektorem (od 1966 r.) kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W latach 1970-1975 był proboszczem parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, w latach 1975-1982 proboszczem organizującej się parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie i jednocześnie dyrektorem domu zakonnego, w latach 1982-1988 był dyrektorem i proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie, a w latach 1989-1998 proboszczem parafii pw. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach.
Ks. dr Krawiec pełnił też różne dodatkowe funkcje w strukturach diecezjalnych i zakonnych. Będąc proboszczem w Oświęcimiu został powołany przez kard. K. Wojtyłę do Rady Kapłańskiej, gdzie objął funkcję przewodniczącego Komisji do współpracy kleru diecezjalnego i instytutów zakonnych. Podczas pobytu w Lublinie został w 1975 r. mianowany przez ks. bpa B. Pylaka członkiem Komisji Głównej II Synodu Diecezji Lubelskiej oraz przewodniczącym Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego. Po powrocie do Krakowa, w1982 r., został ustanowiony sędzią I i II Instancji Sądu Metropolitalnego w Krakowie, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej. W tym czasie, przez 15 lat, ks. Jan pełnił funkcję wicedziekana w krakowskim dekanacie Najświętszego Salwatora, a przez jeden rok funkcję dziekana.
Natomiast w Zgromadzeniu Salezjańskim ks. Jan przez 12 lat, w latach 1975-1988, był radcą inspektorialnym, a od 1959 r. uczestniczył we wszystkich kapitułach inspektorialnych. W 1981 r. uczestniczył w półrocznym kursie duchowej formacji salezjańskiej w Rzymie. W 1992 r. został mianowany wicepostulatorem rozpoczynającego się procesu beatyfikacyjnego ks. Józefa Kowalskiego, którego Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 13 czerwca 1993 r. wraz ze 107 innymi polskimi męczennikami II wojny światowej. W ostatnich latach, od 1998 r., tj. od momentu mieszkania w WSD TS czyli na Łosiówce, pełni też funkcje spowiednika we wspólnotach formacyjnych oraz udziela się duszpastersko w kaplicy seminaryjnej oraz – w miarę potrzeb – w parafiach archidiecezji krakowskiej.

Działalność dydaktyczno-naukowa

Ks. dr Krawiec w 1959 r., wraz z uzyskaniem licencjatu, rozpoczął wykłady z prawa kanonicznego oraz z prawa wyznaniowego w WSD TS w Krakowie. Wykłady z prawa kanonicznego prowadził do 2009 r., natomiast wykłady z prawa wyznaniowego przejął po nim na początku lat dziewięćdziesiątych ks. P. Biegus, a potem ks. M. Kaleta. Ks. Jan dał się poznać jako gorliwy wykładowca, zapoznający z pasją kleryków teologii z obszerną problematyką prawną Kościoła katolickiego.
Ks. Krawiec wygłosił też kilkanaście referatów omawiających zagadnienia prawa kanonicznego oraz historii Zgromadzenia Salezjańskiego, zwłaszcza w aspekcie prawnym. W tej drugiej tematyce jego wystąpienia omawiały zwłaszcza życie i działalność ks. J. Kowalskiego oraz działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na ziemiach polskich jak i historię salezjanów w Lublinie.
Ks. dr Krawiec jest autorem 10 publikacji książkowych oraz 12 artykułów, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym. Najwięcej miejsca w jego publikacjach zajmuje tematyka świętych związanych ze Zgromadzeniem Salezjańskim. Pierwsze miejsce w tym gronie zajmuje postać bł. Ks. J. Kowalskiego, któremu ks. Jan poświęcił trzy książki i siedem artykułów. Kilka publikacji Jubilata omawia życie błogosławionych wychowanków Oratorium poznańskiego, a jedna książka opisuje życie Madzi Golewskiej, będącej członkiem salezjańskiej parafii w Lublinie, która w wieku 13 lat zginęła tragicznie w pożarze oddając życie za swoich rówieśników.
Drugim głównym tematem publikacji ks. Krawca jest historia Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce. Na pierwsze miejsce w tej grupie wysuwa się monumentalna (528 stron) i pionierska książka ukazująca historię salezjanów w Polsce pt. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich. Również tej tematyce poświęcone były prace licencjacka i doktorska, które jednak pozostały tylko w maszynopisie.
Na koniec należy podkreślić, że ks. dr Jan Krawiec, opisując historię salezjanów w Polsce, w tym promując świętych męczenników należących do Rodziny Salezjańskiej, sam również był osobą, która również w tej historii zapisała się wyraźnie stając się czołowym dziejopisarzem polskiego świata salezjańskiego. Można mieć nadzieję, że opieka świętych i błogosławionych salezjańskich, a zwłaszcza bł. ks. J. Kowalskiego, pozwoli dostojnemu Jubilatowi dalej cieszyć się dobrym zdrowiem i uczyć kolejne pokolenia salezjańskie umiłowania prawa kanonicznego.


Bibliografia prac ks. dr Jana Krawca

A. Publikacje naukowe
I. Prace w maszynopisie:
Towarzystwo św. Franciszka Salezego i jego organizacja w Polsce, Lublin 1964 (mps, A.Bibl. WSD TS), ss. 331 [praca doktorska].
Ustrój Towarzystwa św. Franciszka Salezego, Lublin 1959 (mps, A.Bibl. KUL), ss. 116 [praca licencjacka].
II. Publikacje samodzielne:
Zdać najtrudniejszy egzamin, Kraków 1998, ss. 131.
Cierpieć i być wzgardzonym. Błogosławiony ks. Józef Kowalski 1911-1942, Kraków 1999, ss. 184.
Błogosławieni świadkowie Chrystusa – życiorysy ks. J. Kowalskiego i „Piątki Poznańskiej”, Kraków 2000, ss. 314.
Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich, Kraków 2004, ss. 528.
III. Artykuły:
Sługa Boży ks. Józef Kowalski SDB 1911-1942, w: Męczennicy za wiarę 1939-1945, red. W. Moroz, A. Datko, Warszawa 1996, s. 410-415.
Duszpasterstwo salezjanów na Kalinowszczyźnie w Lublinie, w: 75 lat salezjanów w Lublinie, red. J. Gocko, A. Paszek, Lublin 2002, s. 7-38.

B. Publikacje popularnonaukowe
I. Publikacje samodzielne:
Błogosławiony Czesław Jóźwiak, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 95, Włocławek 2001, ss. 60 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Edward Kazimierski, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 96, Włocławek 2001, ss. 68 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Edward Klinik, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 98, Włocławek 2001, ss. 64 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Jarogniew Wojciechowski, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 99, Włocławek 2001, ss. 64 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony Franciszek Kęsy, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 97, Włocławek 2001, ss. 56 (wespół z: H. Łuczak).
Błogosławiony ksiądz Józef Kowalski, Męczennicy 1939-1945. Zeszyt 94, Włocławek 2001, ss. 64.
II. Artykuły:
Zarys historyczny Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie, „Biuletyn Salezjański” 1962 nr 63 s. 8-14.
Wizytacja Ojca Świętego Jana Pawła II w parafii św. Jana Bosko w Rzymie, „Biuletyn Salezjański” 1982 nr 220-221 s. 44-46.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski (1911-1942), „Biuletyn Salezjański” 1992 nr 344 s. 21-27.
Głęboka, żywa wiara była ich siłą i mocą w ostatnich chwilach doczesnego życia…, „Biuletyn Salezjański” 1993 nr 355, s. 16-24.
Męczeństwo Sługi Bożego ks. Józefa Kowalskiego, „Biuletyn Salezjański” 1994 nr 362 s. 38-45.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski wzorem formacji kapłańskiej, „Biuletyn Salezjański”: nr 1 - 1994 nr 370 s. 35-36; nr 2 - 1995 nr 372 s. 29-31; nr 3 - 1995 nr 373 s. 45-48; nr 4 - 1995 nr 374 s. 51-52.
Młodzi męczennicy, „Źródło” nr 23:1999, s. 24-25.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski SDB (1911-1942), w: Rodacy – męczennicy pochodzący z diecezji rzeszowskiej beatyfikowani 13 czerwca 1999 r., Rzeszów 1999, s. 12-18.
Sługa Boży ks. Józef Kowalski (1911-1942), „Źródło” nr 20:1999, s. 24-25.
Wśród 108 błogosławionych męczenników polskich, Arka nr 1:2002 s. 18.

        Opracował: Ks. dr Robert Bieleń sdb