DOM SALEZJAŃSKI I WSPÓLNOTA SALEZJAŃSKA

Dom salezjański (plebania) i Wspólnota salezjańska w Pychowicach


Pierwsi salezjanie dojeżdżali do parafii z Dębnik i będąc duszpasterzami parafii dębnickiej należeli do Domu salezjańskiego pw. Stanisława Kostki mieszczącego się obok kościoła. W rzeczywistości salezjańskiej bowiem nie używa się nazwy "plebania" ani "klasztor", ale "dom salezjański" lub "dom zakonny". Potem, od ks. Stanisława Marchaja, salezjanie przynależeli do Wspólnoty salezjańskiej Wyższego Seminarium Duchownego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Z chwilą podziału tej wspólnoty i powstania w niej Wspólnoty profesorskiej pw. bł. Józefa Kowalskiego, księża pracujący w parafii pychowickiej zostali do niej włączeni. Kolejnym etapem było powstanie samodzielnego Domu salezjańskiego w Pychowicach, a zatem samodzielnej Wspólnoty zakonnej na czele której stoi ks. dyrektor. Historię obecnej Wspólnoty salezjańskiej w Pychowicach zamieszczono poniżej.

Wspólnota pw. bł. ks. Józefa Kowalskiego sdb w Krakowie
(krótka historia)
O tym, że pychowicka parafia nosi wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa wie większość ludzi. Natomiast kto jest patronem Domu salezjańskiego i że w ogóle taki istnieje (a nie tylko zwykła plebania), wie zapewne nieduża część parafian. Dlatego chcemy nadrobić te zaległości.
Nowa Wspólnota salezjańska, której siedziba jest teraz w Pychowicach, została powołana 8 czerwca 2001 r. decyzją ówczesnego przełożonego generalnego zgromadzenia salezjańskiego, ks. Juana E. Vecchi, na prośbę ówczesnego prowincjała inspektorii krakowskiej salezjanów, ks. Tadeusza Rozmusa. Została ona wyodrębniona ze Wspólnoty seminaryjnej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie na Łosiówce pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, przy ul. Tynieckiej 39. Patronem Wspólnoty został bł. ks. Józef Kowalski sdb. Ten błogosławiony salezjanin który ukończył salezjańskie seminarium na Łosiówce i był gorliwym, młodym kapłanem pracującym na różnych polach odpowiedzialności salezjańskiej w Krakowie na Dębnikach (w parafii oraz w katechezie dzieci i młodzieży) z ukierunkowaniem również na całą ówczesną dużą inspektorię krakowską salezjanów (jako sekretarz inspektorialny).
Patron ten pasował do nowoutworzonej Wspólnoty, która miała łączyć zróżnicowane działania wobec młodzieży i ludzi potrzebujących realizowane przez salezjanów pracujących w dwóch zasadniczych miejscach Krakowa - na Dębnikach w części zwanej Łosiówką lub Osiedlem Robotniczym (z główną siedzibą przy ul. Tynieckiej 39) oraz w parafii usytuowanej obok Dębnik i obejmującej trzy dzielnice (stare miejscowości) – Pychowice, Kostrze i Bodzów (z siedzibą przy ul. Wzgórze 33). Jednocześnie część salezjanów należących do Wspólnoty była wykładowcami na różnych wyższych uczelniach katolickich w Polsce, a Wspólnota miała też służyć formacji Rodziny salezjańskiej inspektorii krakowskiej oraz pozostałych inspektorii polskich.
Albowiem zgodnie z dekretem przełożonego generalnego salezjanów ks. Vecchi Wspólnota została powołana po to, aby prowadzić szerokie spektrum działalności - ośrodek pedagogiczny (pod nazwą „Centrum Formacji Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie”), parafię (w Pychowicach, ul. Wzgórze 33, pw. NSPJ), ośrodek duszpasterski (na Łosiówce, pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych; przynależał on do Wspólnoty do 30.07.2007 r.), oratorium (w parafii pychowckiej i na Łosiówce), oraz aby być miejscem zamieszkania personelu administracyjnego tychże dzieł i kilku wykładowców salezjańskich wyższych uczelni katolickich. Od 01.08.2013 r. Wspólnota została ograniczona tylko do domu salezjańskiego obsługującego parafię w Pychowicach i tam też została przeniesiona jej siedziba. Od tego momentu stała się ona salezjańską placówką o charakterze ściśle parafialnym prowadzącą katechezę w dwóch szkołach podstawowych oraz działalność w małym oratorium w Pychowicach.
Do Wspólnoty należało w pierwszych latach kilkunastu współbraci (2001/02 – 15; 2002/03 – 13; 2003/04 – 12; 2004/05 – 11; 2005/06 – 11; 2006/07 – 11; 2007/08 – 9; 2009/10 – 10; 2010/11 – 10; 2011/12 – 10; 2012/13 – 10). Od momentu ograniczenia Wspólnoty tylko do domu salezjańskiego w Pychowicach w pierwszym roku należało do niej 3. współbraci (2013/14), a od kolejnego roku 4. salezjanów. Wyjątkowo przez pół roku (9.02-27.06.2020) był dodatkowo na praktyce diakon Patryk Chmielewski. Dyrektorami Wspólnoty byli kolejno – ks. dr Jacek Ryłko (2001-2007), ks. dr Jacek Jurczyński (2007-13), ks. dr Jacek Ryłko (2013-2019), ks. dr Robert Bieleń (2019-).

Ks. dr Robert Bieleń sdb