POLITYKA PRYWATNOŚCI

PARAFII P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KRAKOWIE-PYCHOWICACH

 1. Dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie - Pychowicach, ul. Wzgórze 33, 30-377 (dalej: Parafią NSPJ KR-P) priorytetem jest ochrona danych oraz ochrona prywatności Użytkowników i Operatorów. Parafia NSPJ KR-P z należytą starannością zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Parafia NSPJ KR-P stosuje niezbędne i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu. Organem uprawnionym kontrolującym należyte zastosowanie środków technicznych jest właściwy ordynariusz i Kościelny Inspektor Ochrony Danych. Parafia NSPJ KR-P korzysta z usług hostingowych, których jakość zapewnia pełną ochronę danych osobowych na zasadzie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłączenie w zakresie obsługi infrastruktury technicznej.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda samych Użytkowników oraz Operatorów do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Parafią NSPJ KR-P umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Parafię NSPJ KR-P w ramach Serwisu oraz zwarcia umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w ramach rejestracji intencji, uczestnictwa w grupie parafialnej lub spotkaniu parafialnym lub wystąpienia w TV Od Serca lub uczestniczenia w transmisjach on-line.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników i Operatorów jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzach jest konieczne do zawarcia z Parafią NSPJ KR-P umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
  Oto najczęściej występujące działania, które są wykonywane na danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu:
  1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika/Operatora może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika/Operatora, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta książki adresowej, która zawierać może także inne adresy. Operator ma możliwość stworzenia w ramach Serwisu strony "o mnie" na której może umieścić dane osobowe, które mogą być przez to upublicznione.
  2. Rejestracje: Parafia NSPJ KR-P w ramach Serwisu może przetwarzać, na przykład przechowywać, archiwizować, raportować albo analizować informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Operatorowi i Użytkownikowi zawarcie umowy (zamówienie intencji, rejestracja do BMOB, rejestracja do zwiedzania ogrodu), przesłanie wiadomości, komunikowanie się z Operatorem.
  3. Obsługa Użytkownika/Operatora: Parafia NSPJ KR-P w ramach Serwisu może gromadzić i w inny sposób przetwarzać na przykład przechowywać, archiwizować, raportować albo analizować informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników/Operatorów kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem/Operatorem celem udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania, skierowania pytania do właściwego Użytkownika/Operatora, ale też do zrealizowania jego prośby wynikającej z kontaktu jaki miał miejsce. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Parafia NSPJ KR-P będzie także uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania, archiwizowania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami/Operatorem, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników/Operatorów.
  4. Formularz kontaktowy: Parafia NSPJ KR-P w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników/Operatorów kontaktujących się z Parafią NSPJ KR-P oraz wzajemnie za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu. Dane te są niezbędne do umożliwienia Operatorom kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z Operatorami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu, co ma miejsce na przykład przy dokonywaniu Rejestracji. Udostępniane formy kontaktu w Serwisie nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z działalnością Serwisu. Parafia NSPJ KR-P gromadzi dane wynikające z komunikacji dokonywanej za pośrednictwem w/w narzędzi dla realizacji tych celów. Parafia NSPJ KR-P może też analizować i blokować w Serwisie przesyłane wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników/Operatorów.
  5. Dane gromadzone przez Serwis: celem zapewnienia świadczenia usługi Użytkownikom/Operatorom albo gdy stanowi to uzasadniony interes Parafii NSPJ KR-P lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników/Operatorów), Parafia NSPJ KR-P jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników/Operatorów. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika/Operatora wykorzystywane do dostępu do Serwisu, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik/Operator np rodzaj przeglądarki internetowej, przeglądane strony Serwisu. Gromadzenie wspomnianych informacji następować będzie tylko w przypadku korzystania z Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
 4. Wolność stanowienia. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o umowie nt. Intencji lub udziału w grupie parafialnej lub spotkaniu organizowanym przez Parafię NSPJ KR-P.
 5. Dane podawane przez Użytkownika i Operatora w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się pomiędzy Parafią NSPJ KR-P, Operatorem i Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Użytkownik oraz Operator może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dane Użytkowników i Operatorów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa cywilnego i KPK, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych Parafię NSPJ KR-P i za zgodą Użytkownika. Dane osobowe Operatora mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Rektorat pw. MB Wspomożenia Wiernych i za zgodą Operatora.
 7. Operatorzy nie mogą żądać w danych niezbędnych do zarejestrowania na Wydarzenie danych wrażliwych jak np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne.
 8. Wykorzystanie zgromadzonych danych. Parafia NSPJ KR-P Wiernych przetwarza tj. zbiera, przechowuje, analizuje, agreguje, archiwizuje itp dane osobowe Użytkowników/Operatorów w Serwisie w następujących celach:
  1. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika/Operatora oraz zapewnianie obsługi Konta i działań w ramach Konta Użytkownika/Operatora,
  2. rozwiązywanie problemów technicznych związanych z działaniem Serwisu
  3. kontaktowanie się z Użytkownikami/Operatorami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika/Operatora, poprzez dozwolone dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon i korespondencja pisana, formularz kontaktowy
  4. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  5. e. obsługa reklamacji w Serwisie
  6. nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy Użytkownikami a Operatorami w Serwisie,
  7. nadzór nad realizacją umów zawartych w ramach sprzedaży własnej prowadzonej w Serwisie wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
  8. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące częstotliwość odwiedzania określonych części Serwisu, wyszukiwanie słów kluczowych, ilości logowań, ilości dokonanych Rejestracji, oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, przeprowadzanie badań i analiz działania i poprawy działania dostępnych usług w Serwisie.
  9. statystycznych;
  10. archiwizacyjnych;
  11. zapewnienie rozliczeń i
  12. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,

Dane Użytkowników i Operatorów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa cywilnego i KPK, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Parafię NSPJ KR-P i za zgodą Użytkownika. Dane osobowe Operatora mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Parafię NSPJ KR-P i za zgodą Operatora.

 1. W przypadku uzyskania przez Parafię NSPJ KR-P wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika/Operatora z usług Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Parafia NSPJ KR-P może przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Operatora w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 2. Parafia NSPJ KR-P zapewnia Użytkownikom zgodnie i w zakresie określonym w RODO i w Dekrecie
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych
  2. Prawo do żądania sprostowania danych
  3. Prawo do żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych
  4. Prawo do żądania usunięcia danych
  5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 3. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Parafii NSPJ KR-P potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do otrzymania o tym informacji. Parafia NSPJ KR-P na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, na jego żądanie może jemu dostarczyć bezpłatnie kopię danych podlegających przetwarzaniu. Za wystawienie kolejnych kopii danych pobierana będzie opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 4. Zakres udostępniania danych
  1. Parafia NSPJ KR-P nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników/Operatorów bez zgody właścicieli danych osobowych, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności - może udostępniać dane osobowe Użytkowników/Operatorów organom publicznym wspierającym walkę z oszustwami i nadużyciami, wraz z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
  2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Parafia NSPJ KR-P zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie udostępniać bezpłatnie danych osobowych Użytkowników/Operatorów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonego Serwisu lub jego części oraz przeniesienia zasobów lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników/Operatora mogą zostać przeniesione na nowego właściciela, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
  3. Za zgodą Użytkownika/Operatora Parafia NSPJ KR-P może udostępniać dane osobowe Użytkowników/Operatorów obdarowanym w celu umożliwienia im złożenia podziękowania Użytkownikowi za dokonane obdarowanie.
  4. Ze względu na konieczność blokowania wykonywania pewnych działań robotom internetowym, stosujemy mechanizmy weryfikacji maszyna-człowiek do niezbędnego badania, czy działanie Użytkownika/Operatora nie nosi znamion zachowania robotów. Przy korzystaniu z serwisów zewnętrznych weryfikujących działanie robotów może zachodzić potrzeba ujawnienia IP komputera Użytkownika/Operatora.
  5. Parafia NSPJ KR-P może udostępniać dane zanonimizowane tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, zewnętrznym usługodawcom w celach ewaluacji działania serwisu i badania zachowań internautów.
  6. Operatorzy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu w Serwisie danych osobowych Użytkowników, są zobowiązani spełnić wobec Użytkowników wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień wynikających z RODO.
 5. Operator uzyskuje od Parafii NSPJ KR-P dane osobowe Użytkownika na podstawie umowy powierzenia danych osobowych tylko w zakresie koniecznym mającym na celu realizację rejestracji Użytkownika na udział w grupie parafialnej lub spotkaniu organizowanym przez Parafię NSPJ KR-P.
 6. Operatorzy po uzyskaniu od Parafii NSPJ KR-P danych osobowych Użytkownika, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Operatora, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.
 7. Parafia NSPJ KR-P wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników/Operatorów w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu.
 8. W Serwisie są zastosowane mechanizmy używania plików "cookies". Poprzez "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności dane tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych w tym Serwisu. Dane te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Dane, o których jest mowa powyżej są wysyłane do serwera obsługującego odwiedzaną stronę za każdym razem gdy jest wywołany dostęp do niej. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika/Operatora, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkowników. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Kairos, może jednak spowodować pewne utrudnienia i brak dostępności niektórych funkcji Serwisu. Jakich typów "cookies" używamy? Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje "cookies", "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, lub do tego momentu gdy odpowiednia polityka przeglądarki internetowej je usunie. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi
  1. Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub funkcjonalności z których Użytkownik/Operator chce skorzystać.
  2. Funkcjonalne - są ważne dla działania Serwisu. Służą dodaniu funkcjonalności Serwisu, bez których to Serwis będzie działał poprawnie, lecz Użytkownik/Operator nie będzie mógł skorzystać z indywidualnych ustawień lub funkcji Serwisu lub będą one działały nieprawidłowo.
  3. Statystyczne i reklamowe - umożliwiają zbieranie statystyk, a ich zablokowanie nie spowoduje blokowania funkcjonalności Serwisu. Zablokowanie ich może obniżyć poziom korzystania z Serwisu ze względu na brak możliwości analizy preferencji Odwiedzających.

Ze względu na pochodzenie administratora serwisu, który zarządza cookies:

 1. "Cookies" własne (first party cookie) - "cookies" umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
 2. "Cookies" zewnętrzne (third-party cookie) - "cookies" umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela Serwisu. "Cookies" mogą być wywołane przez Serwis za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji a nawet w innym kraju (także w innym systemie prawnym). W przypadku wywołania przez Serwis witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu Serwisu mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż ta polityka prywatności/cookies. Dane osobowe nie są gromadzone przy użyciu "cookies". Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów podlegają ich własnej polityce prywatności.
 1. Hasła w Serwisie są kodowane (szyfrowane) jednokierunkowo, to znaczy, że odpowiednio tylko Użytkownik/Operator zna swoje hasło.
 2. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu i RODO, ma prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.episkopat.pl

Kraków, 1 sierpnia 2019